Шановний абонент!

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР 

про надання телекомунікаційних  послуг 

 

Цей Публічний договір про надання телекомунікаційних  послуг регламентує порядок надання телекомунікаційних послуг ТОВ «КМ Сузіря». Цей договір є Публічним договором в розумінні ст.633 Цивільного кодексу України і має відповідну юридичну силу.

 

1. Терміни та визначення

Підприємство(Провайдер) –Товариство з обмеженою відповідальністю «КМ Сузір’я», в особі директора Кузьменко Олени Миколаївни, що діє на підставі Статуту та на підставі Ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення серії НР № 02-1799/111 від 16.03. 2017 р.

Абонент – споживач телекомунікаційних послуг, який отримує доступ до телекомунікаційних послуг на договірних відносинах, які передбачають підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі;

Абонентське відгалуження – ділянка кабельної мережі, яка обмежена обладнанням абонента (телевізійним приймачем, ПК), з одного боку, та точкою підключення до будинкової розподільчої мережі – з іншого. Абонентське відгалуження є власністю абонента;

Абонентська плата – окремі фіксовані платежі, які встановлюються підприємством за: доступ абонента на постійної основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг; отримання послуг з можливості перегляду пакету телеканалів та інш.;

Багатоканальна телемережа  (телекомунікаційна мережа) – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;

Додаткові послуги – роботи, які можуть надаватися абонентові окремо від доступу до послуг телекомунікаційної мережі. До них належать: повторне підключення до телекомунікаційної мережі, переключення абонентського відгалуження з одного пакету телеканалів на інший, заміна або переробка абонентського відгалуження, встановлення декодуючого обладнання, ремонт та настройка телеприймачів, тощо. Додаткові послуги сплачуються окремо від абонентської плати за тарифами підприємства;

Місце надання послуг телекомунікаційної мережі – конкретно визначена абонентом адреса, за якою він бажає отримати доступ до послуг телекомунікаційної мережі. Місце отримання доступу до послуг телекомунікаційної мережі власноручно визначається абонентом та вказується в договорі;

Пакет телеканалів – сукупність телевізійних каналів, які розповсюджуються в телекомунікаційній мережі як єдине ціле;

Послуги телеінформаційної мережі – результат діяльності «Підприємства», завдяки якій споживач має можливість користуватися ресурсами багатоканальних телемережі;

Провайдер - Провайдер програмної послуги – суб’єкт господарської діяльності, який на підставі ліцензії,  виданої Національною
радою України з питань телебачення  та  радіомовлення,  на   договірних   засадах   надає абонентам можливість перегляду пакетів
програм, використовуючи для передавання цих програм ресурси багатоканальних телемереж;

Тарифи – грошове відображення вартості послуг, у тому числі додаткових, що надаються підприємством.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.У відповідності до умов  договору Абонент замовляє і оплачує, а Підприємство забезпечує йому доступ до телекомунікаційної мережі Підприємства шляхом  організації  підключення  абонентського  відгалуження до телекомунікаційної мережі за місцем проживання або іншою адресою.

2.2. Абонент замовляє і оплачує, а Підприємство надає йому послуги з можливості перегляду обраних пакетів телеканалів. Вказані послуги надаються лише за умови надання Абоненту доступу до телекомунікаційної мережі Підприємства.

2.3. Види  Послуг, до яких забезпечується Абонентові доступ, обирається Абонентом та визначається згідно тарифних планів Підприємства.

2.4. В разі необхідності додаткового обладнання для отримання послуг, обраних Абонентом, Підприємство надає його на умовах, визначених додатком до цього договору.

3. ПРАВА  І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. ПІДПРИЄМСТВО МАЄ ПРАВО:

3.1.1. Призупинити надання послуг для проведення профілактичних робіт, при цьому Підприємство повинне повідомити Абонента відносно початку та загального терміну виконання таких робіт. Період вищевказаних робіт не може перевищувати 10 годин на місяць.

3.1.2. Змінювати тарифи (у тому числі розмір абонентної плати), з попередженням про це Абонента не менше ніж за 30 днів до  набуття чинності нових Тарифів шляхом надсилання відповідного повідомлення, що міститься на зворотньому боці рахунка, або іншим шляхом.

3.1.3. Змінювати перелік телеканалів в пакетах, що розповсюджуються в телекомунікаційній мережі, та перелік додаткових послуг.

3.1.4. Контролювати своєчасність та повноту платежів абонента за споживання послуг.

3.1.5. Вимагати від Абонента своєчасної оплати за надані послуги.

3.1.6. В разі заборгованості Абонента за надані послуги, призупинити надання послуг з доступу до пакетів телеканалів та інших замовлених послуг.

3.1.7. В разі систематичного невиконання (2 і більш разів) Абонентом своїх обов’язків, передбачених в Договорі, припинити договірні відносини.

3.1.8. В разі необхідності залучати для виконання робіт, пов’язаних з виконанням умов цього договору інших осіб.  

3.2. ПІДПРИЄМСТВО ЗОБОВ’ЯЗАНЕ:

3.2.1. Після підписання Договору надавати абоненту доступ до телекомунікаційної мережі Підприємства та обраним послугам.

3.2.2. Забезпечувати підтримку робочого стану всіх елементів телекомунікаційної мережі, організовуватиїї технічне обслуговування.

3.2.3. Приймати заяви від Абонента на усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі та усувати пошкодження телекомунікаційної мережі протягом трьох робочих днів з моменту реєстрації заяви (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого терміну їх усунення, про що абонент інформується).

3.2.4.Забезпечити доведення до відома Абонента про зміни в тарифах, абонентської плати, пакетів телеканалів, шляхом, передбаченим діючим законодавством.

3.2.5. Абонент доручає Підприємству, а Підприємство покладає на себе обов’язок вести облік наданих послуг та контролювати своєчасність та повноту платежів за їх споживання.. Облік здійснюється автоматизованою системою обліку наданих послуг.

3.2.6. За заявою «Абонента», за окрему плату, встановлену відповідно до діючих тарифів надавати Абоненту додаткові послуги.

3.2.7.          З метою подальшої ідентифікації Абонента надати йому персональний номер.

3.3.АБОНЕНТ МАЄ ПРАВО:

3.3.1. Замовити додатково або змінити відповідно до своїх інтересів вид послуг, звернувшись до підприємства з письмовою заявою.

3.3.2. Здійснювати попередню оплату. 

3.3.3. Ознайомлюватися з поточним станом своїх фінансових розрахунків із Підприємством, пред’явивши документ, який посвідчує особу.

3.3.4. На тимчасове призупинення строком до 6 місяців користування послугами Підприємства. Підставою для цього є письмова  заява Абонента, яка доставляється Підприємству особисто або по факсу, не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до запланованої  дати.

3.3.5. Звертатися до підприємства із пропозиціями щодо поліпшення якості послуг.

3.3.6. В разі невиконання Підприємством своїх обов’язків, передбачених Договором, розірвати договірні відносини, шляхом, визначеним чинним законодавством України.

3.3.7. В односторонньому порядку відмовитись від телекомунікаційних послуг, при умові письмового попередження Підприємство не менше як за один місяць та повної сплати абонентної плати до зазначеної в попередженні дати.

3.3.8. Отримувати від підприємства інформацію про додаткові послуги та умови їх надання.

 

3.4. АБОНЕНТ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

3.4.1.Своєчасно та в повному обсязі сплачувати підприємству  абонентську плату та плату за отримані додаткові послуги.

3.4.2. Надавати на вимогу уповноважених представників Підприємства відповідні розрахункові документи, що підтверджують сплату Абонентом наданих послуг.

3.4.3. Зберігати всі розрахункові документи протягом 3 (трьох) років з моменту здійснення відповідної оплати.

3.4.4  Не втручатися до будь-якого обладнання телекомунікаційної мережі. Не здійснювати без згоди Підприємства підключення до Телемережі додаткового обладнання, не передбаченого цим договором;

3.4.5. Забезпечити уповноваженим представникам підприємства вільний доступ до будинкової розподільчої мережі для її обстеження, ремонту і технічного обслуговування та, в разі необхідності, до абонентського відгалуження.

3.4.6. Надавати представникам підприємства можливість здійснювати підключення (відключення) абонентського відгалуження до  (від) будинкової розподільчої мережі.

3.4.7. Забезпечувати зберігання обладнання підприємства, яке розташоване у приміщеннях абонента.

3.4.8. Завчасно попередити Підприємство про зміну Адреси.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Послуги, які надаються Підприємством, оплачуються за тарифами, затвердженими Підприємством. Нарахування абонентської плати здійснюється з моменту надання послуг Підприємством.

4.2. Розрахунки за послуги проводяться Абонентом за кожний місяць не пізніше 20-го числа місяця, попереднього місяцю надання послуг.

4.3. В випадку підвищення  тарифу абонентської плати, оплата послуг здійснюються за новими тарифами без укладання додаткової угоді. Підвищення  абонентської плати та вартості додаткових послуг не розповсюджується на Абонента, який сплатив за послуги наперед до підвищення тарифів, протягом сплаченого наперед періоду.

4.4. В разі тимчасового призупинення користування послугами Підприємства по заяві Абонента, оплата за період, зазначений у заяві, не нараховується. Відновлення користування послугами Підприємства здійснюється після закінчення терміну, вказаного в заяві, або на підставі заяви Абонента про відновлення користування послугами Підприємства, за умови відсутності у такого Абонента заборгованості за користування послугами Підприємства.

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

5.1. Інформація про Абонента та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись третім особам лише у порядку, визначених законодавством України. В інших випадках зазначена інформація може поширюватись лише за наявності письмової згоди Абонента.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.За невиконання або неналежне виконання своїх обов‘язків за цим договором Підприємство та Абонент несуть відповідальність у відповідності до умов цього договору та законодавства України.

6.2.   Підприємство не несе матеріальної відповідальності перед Абонентом за неякісне надання послуг у випадках:

-пошкодження абонентського відгалуження;

-пошкодження приймального пристрою Абонента;

-неякісної трансляції, перешкод під час прийому телевізійного сигналу, що виникли з вини телевізійного передавального центру, супутників зв’язку або негативного впливу передавальних (випромінюючих) пристроїв, що використовуються без отримання згоди Державної інспекції електрозв‘язку;

-інших обставин, на які Підприємство не має можливості впливати.

6.3.Відповідальність підприємства за надання доступу до послуг телекомунікаційної мережі обмежується точкою підключення абонентського відгалуження до будинкової розподільчої мережі. Все інше обладнання (абонентське відгалуження), телеприймач, і т.і.) не відносяться до зони відповідальності підприємства.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від виконання своїх обов‘язків у випадку настання обставин непереборної сили, передбачити які неможливо на момент укладання Договору, включаючи, але не обмежуючись: природні лиха, пожежі, повені, страйки, військові дії, саботаж, акти вандалізму, відключення електроенергії, рішення органів влади або управління або зміни в чинному законодавстві України, протиправні дії третіх осіб, які призводять до неможливості подальшого виконання Сторонами своїх обов‘язків за цим Договором.

7.2. У випадку настання однієї або кількох  вищезазначених обставин Сторона, що піддалася їх впливу, повинна повідомити про це іншу Сторону. Якщо ці обставини тривають безперервно більше ніж 60 днів, зацікавлена Сторона має право розірвати цей договір, сповістивши про це іншу Сторону. Настання обставин форс-мажору зацікавлена Сторона повинна довести відповідними документами.

8. СТРОК ДІЇ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей договір починає діяти з моменту вчинення Абонентом дій, що свідчать про згоду дотримуватися Абонентом умов цього Договору і припиняється:

8.1.1. За згодою Сторін;

8.1.2. У разі відмови Абонента від Послуги;

8.1.3. У разі несплати Послуг протягом 3 (трьох) місяців.

8.2. У разі дострокового розірвання Договору Абонент зобов’язаний повністю сплатити за отримані послуги до дня його розірвання.

8.3. За умови підключення більше одного телеприймача у Абонента підписується Додаток до цього договору, що є невід’ємною його частиною. Користування Абонентом Послугами Підприємства через декілька телеприймачів до підписання сторонами додатку до цього Абонентського договору не допускається.

8.4. Усі додатки до цього договору є його невід’ємними частинами.

8.5. Абонент повідомлений і погоджується з тим, що інформація про нього буде внесена до комп’ютерної бази даних Агента.

8.6. З моменту укладання договору всі попередні угоди, листування, переговори з Абонентом з аналогічного предмету та відносин втрачають силу.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Даний договір складено у двох примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

9.2. Усі питання, не врегульовані дійсним договором, регулюються чинним законодавством України.

9.3. Усі додатки до даного договору є його невід’ємною частиною.

                                                                                             

10. РЕКВІЗИ ПІДПРИЄМСТВА:

Ідентифікаційний код  39952618

МФО 326610

Миколаївська філія «ПриватБанк»

р/р UA153052990000026000021708340     

смт. Єланець, вул.Паркова, 22

Миколаївська обл.,

Місцезнаходження: 55501,

 

ТОВ «КМ Сузір’я”